Salgs- og leveringsbetingelser Webshop, Bewoo.dk  

§ 1. GENERELT Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.  Træ er et levende materiale. Kajakbøjler/pagajholdere og andre træprodukter fra Bewoo vil, selv om de er overfladebehandlet, udsat for skiftende temperatur og luftfugtighed, optage eller afgive fugt hvorved træprodukter kan udvide/trække sig sammen. Dette betyder at det er forventeligt at produkterne over tid trækker sig sammen eller udvider sig en smule, men dog ikke i en sådan grad at det går ud over funktionaliteten i det enkelte produkt. Medmindre andet er specifikt noteret i forbindelse med produktet er alle Bewoo's produkter beregnet til installation indendørs eller minimum under fast tag, beskyttet mod direktet/inddirekte påvirkning af vejrliget (Sol, regn, sne , kondens etc)

§ 2. TILBUD Tilbud er kun bindende for sælger i 30 dage. Tilbud skal accepteres skriftligt af køber. 

§ 3. BETALING Varen afsendes ikke førend betaling er modtaget. Webshoppen giver mulighed for at betale via bankoverførsel, Stripe.com eller PayPal.com. Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger. 

§ 4. EJENDOMSFORBEHOLD Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger. 

§ 5. LEVERING OG FORSINKELSE Levering sker fra sælgers valgte leveringsadresse (privat adresse eller pakkebox eller andet udleveringssted), uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Levering til køber sker for købers regning og risiko. En overskridelse af leveringstiden med 30 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger. Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering. Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 2 måneder. 

§ 6. Returret Der er fuld returret inden for 14 dage. Ved evt. returnering skal køber dog selv betale forsendelsesomkostningerne. Varer skal returneres uskadt i original emballage.Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde, og kun såfremt varerne er kurante og i ubrudt, ubeskadiget og original emballage. I modsat fald kan varen afvises. Ved aftalt returnering tilbagesendes varen altid franko og altid vedlagt kopi af følgeseddel eller faktura. Ved returnering beregnes et omkostningsfradrag, som fradrages krediteringen. Efter 3 måneder vil kreditering ikke finde sted. Varer hjemtaget specielt eller fremstillet efter opgave tages ikke retur.   

§ 7 EMBALLAGE Sælger skal påse, at ydelsen emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles sælger skriftligt, inden aftalens indgåelse. Varer afsendes per enkelte ordre. Dellevering/sam-levering er os ikke muligt. Vi sender maximalt 20 kg per pakke. 

§ 8. MANGLER Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen. Har køber ikke inden 1 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. 

§ 9. KLAGEMULIGHEDER Ønsker du at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos bewoo.dk kan du henvende dig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal ODR (Online Dispute Resolution / Online Tvist Bilæggelse) kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - Online tvist bilæggelse
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse bewoo@bewoo.dk

Har du spørgsmål til den nye retningslinjer kan du læse mere om dem på Forbruger Europas hjemmeside her

§ 10. MISLIGHOLDELSE Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler. 

§ 11. ANSVARSBEGRÆNSNING Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.   

§ 12. COOKIES Vi anvender cookies for at forbedre kundernes brugeroplevelse på vores side. Se vores persondatapolitik.

§ 13. LOVVALG OG VÆRNETING Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

group_work Cookiesamtykke